Đại Hội Đồng Cổ Đông

Tờ trình Về việc Trích lập Quỹ khen thưởng – phúc lợi, Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Comments are closed.