Đại Hội Đồng Cổ Đông

NĂM:
 • Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  27/05/2021
   
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  27/05/2021
   
 • Chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  14/05/2021
   
 • Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

  14/05/2021
   
 • Tờ trình về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

  14/05/2021
   
 • Tờ trình V/v thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

  14/05/2021
   
 • Tờ trình V/v thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát

  14/05/2021
   
 • Tờ trình V/v xem xét nội dung dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các Quy chế nội bộ của Công ty

  14/05/2021
   
 • Tờ trình V/v thông qua báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán

  14/05/2021
   
 • Tờ trình V/v Trích lập Quỹ khen thưởng – phúc lợi, Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

  14/05/2021
   
 • Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận năm 2020

  14/05/2021
   
 • Báo cáo của Ban kiểm soát

  14/05/2021
   
 • Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 – Phương hướng hoạt động năm 2021

  14/05/2021
   
 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 – Phương hướng hoạt động năm 2021

  14/05/2021
   
 • Thông báo V/v ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

  07/05/2021
   
 • Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  12/04/2021
   
 • Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và ngày chốt danh sách cổ đông năm 2021

  11/03/2021
   
 • Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

  24/03/2020
   
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  24/03/2020
   
 • Chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  11/03/2020
   
 • Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 – Phương hướng hoạt động năm 2020

  11/03/2020
   
 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 – Phương hướng hoạt động năm 2020

  11/03/2020
   
 • Báo cáo của Ban kiểm soát

  11/03/2020
   
 • Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019

  11/03/2020
   
 • Tờ trình V/v Trích lập Quỹ khen thưởng – phúc lợi, Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

  11/03/2020
   
 • Tờ trình V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

  11/03/2020
   
 • Công văn của Hội đồng quản trị V/v đóng góp ý kiến cho Hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  05/03/2020
   
 • Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  05/03/2020
   
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  26/04/2019
   
 • Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  26/04/2019
   
 • Tờ trình Về danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024)

  23/04/2019
   
 • Báo cáo của Ban kiểm soát

  05/04/2019
   
 • Tờ trình Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

  05/04/2019
   
 • Tờ trình Về việc Trích lập Quỹ khen thưởng – phúc lợi, Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

  05/04/2019
   
 • Công văn HĐQT gửi Quý vị cổ đông V/v Đóng góp ý kiến cho Hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  05/04/2019
   
 • Tờ trình Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

  02/04/2019
   
 • Báo cáo Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 – Phương hướng hoạt động năm 2019

  02/04/2019
   
 • Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019

  02/04/2019
   
 • Chương trình nghị sự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  02/04/2019
   
 • Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế Quản trị của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

  02/04/2019
   
 • Tờ trình Về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

  02/04/2019
   
 • Thông báo V/v ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2024)

  30/03/2019
   
 • Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  28/03/2019
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

  28/03/2019
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán

  28/03/2019
   
 • Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  24/04/2018
   
 • Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  24/04/2018
   
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  12/04/2017
   
 • Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  12/04/2017
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán

  23/03/2017