Đại Hội Đồng Cổ Đông

NĂM:
 • Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

  29/02/2024
   
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  25/04/2023
   
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  25/04/2023
   
 • Tờ trình về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP TM-DV Bến Thành

  03/04/2023
   
 • Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán

  03/04/2023
   
 • Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

  03/04/2023
   
 • Tờ trình về việc Trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

  03/04/2023
   
 • Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022

  03/04/2023
   
 • Báo cáo của Ban kiểm soát

  03/04/2023
   
 • Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

  03/04/2023
   
 • Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 – Phương hướng hoạt động năm 2023

  03/04/2023
   
 • Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  03/04/2023
   
 • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  03/04/2023
   
 • Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  03/04/2023
   
 • Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  14/02/2023
   
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  09/06/2022
   
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  09/06/2022
   
 • Tờ trình về việc Trích lập Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

  17/05/2022
   
 • Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

  17/05/2022
   
 • Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

  17/05/2022
   
 • Tờ trình về danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát

  17/05/2022
   
 • Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

  17/05/2022
   
 • Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán

  17/05/2022
   
 • Chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  17/05/2022
   
 • Báo cáo của Ban kiểm soát

  17/05/2022
   
 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 – Phương hướng hoạt động năm 2022

  17/05/2022
   
 • Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 – Phương hướng hoạt động năm 2022

  17/05/2022
   
 • Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  17/05/2022
   
 • Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  20/04/2022
   
 • Công bố thông tin thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  20/04/2022
   
 • Thông báo V/v ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

  13/04/2022
   
 • Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông

  23/03/2022
   
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  27/05/2021
   
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  27/05/2021
   
 • Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

  24/03/2020
   
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  24/03/2020
   
 • Chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  11/03/2020
   
 • Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 – Phương hướng hoạt động năm 2020

  11/03/2020
   
 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 – Phương hướng hoạt động năm 2020

  11/03/2020
   
 • Báo cáo của Ban kiểm soát

  11/03/2020
   
 • Tờ trình V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019

  11/03/2020
   
 • Tờ trình V/v Trích lập Quỹ khen thưởng – phúc lợi, Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

  11/03/2020
   
 • Tờ trình V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

  11/03/2020
   
 • Công văn của Hội đồng quản trị V/v đóng góp ý kiến cho Hồ sơ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  05/03/2020
   
 • Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  05/03/2020
   
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  26/04/2019
   
 • Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  26/04/2019
   
 • Tờ trình Về danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024)

  23/04/2019
   
 • Báo cáo của Ban kiểm soát

  05/04/2019
   
 • Tờ trình Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

  05/04/2019