Hệ Thống Quản Trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông HOÀNG TÂM HÒA

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ

Thành viên Hội đồng quản trị

Bà NGUYỄN NHƯ ÁNH

Thành viên Hội đồng quản trị

Ông LÊ VĂN HÙNG

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông NGUYỄN CÔNG HIẾU

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

BAN KIỂM SOÁT

Bà HOÀNG THANH HẢI

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

Thành viên Ban Kiểm soát

Bà NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

Thành viên Ban Kiểm soát

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ

Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN KHẮC CƯỜNG

Phó Tổng Giám đốc

Bà NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Phó Tổng Giám đốc

Ông TRẦN HẢI THUẬN

Phó Tổng Giám đốc

Bà ĐẶNG THỊ BẢO NGỌC

Phó Tổng Giám đốc