Hệ Thống Quản Trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VIỆT HÒA

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ

Thành viên hội đồng quản trị

 

Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

Thành viên hội đồng quản trị

 

NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Thành viên hội đồng quản trị

 

TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM 

Thành viên hội đồng quản trị độc lập

 

Ông LÊ NGỌC KHÁNH

Thành viên hội đồng quản trị độc lập

 

BAN KIỂM SOÁT

Bà HOÀNG THANH HẢI

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà VÕ THỊ MINH NGÂN

Thành viên Ban Kiểm soát

Ông NGUYỄN HOÀNG ANH

Thành viên Ban Kiểm soát

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông TRẦN HỮU HOÀNG VŨ

Tổng Giám đốc

Bà NGUYỄN THỊ MAI TRÂM

Phó Tổng Giám đốc

Bà ĐẶNG THỊ BẢO NGỌC

Phó Tổng Giám đốc