Thông Tin Cổ Đông

MÃ CHỨNG KHOÁN BTT

Năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (Ben Thanh TSC) chính thức đi vào hoạt động. Kể từ giai đoạn này, Ben Thanh TSC đã duy trì hoạt động niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với 3 lĩnh vực chính: Thương mại, Địa ốc và Tài chính với mã giao dịch BTT.

NĂM:
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán

  28/08/2023
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán

  28/08/2023
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy II năm 2023

  28/07/2023
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy II năm 2023

  28/07/2023
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành 6 tháng đầu năm 2023

  17/07/2023
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2023

  27/04/2023
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy I năm 2023

  27/04/2023
   
 • Báo cáo thường niên năm 2022

  05/04/2023
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

  17/03/2023
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2022 đã được kiểm toán

  17/03/2023
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy IV năm 2022

  30/01/2023
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy IV năm 2022

  30/01/2023
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành năm 2022

  13/01/2023
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy III năm 2022

  28/10/2022
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy III năm 2022

  28/10/2022
   
 • Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ

  26/08/2022
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 hợp nhất đã được soát xét

  26/08/2022
   
 • Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ

  26/08/2022
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Cty mẹ đã được soát xét

  26/08/2022
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy II năm 2022

  29/07/2022
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy II năm 2022

  29/07/2022
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành 6 tháng đầu năm 2022

  27/07/2022
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy I năm 2022

  28/04/2022
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy I năm 2022

  28/04/2022
   
 • Báo cáo thường niên năm 2021

  14/04/2022
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

  25/03/2022
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2021 đã được kiểm toán

  25/03/2022
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy IV năm 2021

  26/01/2022
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy IV năm 2021

  26/01/2022
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành năm 2021

  21/01/2022
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy III năm 2021

  29/10/2021
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy III năm 2021

  29/10/2021
   
 • Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020

  23/08/2021
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 hợp nhất đã được soát xét.

  23/08/2021
   
 • Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020

  23/08/2021
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Cty mẹ đã được soát xét.

  23/08/2021
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành 6 tháng đầu năm 2021

  30/07/2021
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy II năm 2021

  29/07/2021
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy II năm 2021

  29/07/2021
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy I năm 2021

  29/04/2021
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy I năm 2021

  29/04/2021
   
 • Báo cáo thường niên năm 2020

  14/04/2021
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

  26/03/2021
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2020 đã được kiểm toán

  26/03/2021
   
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN – Hợp nhất Năm 2020 so với năm 2019

  26/03/2021
   
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN – Công ty Mẹ Năm 2020 so với năm 2019

  26/03/2021
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy IV năm 2020

  29/01/2021
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ qúy IV năm 2020

  29/01/2021
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành năm 2020

  28/01/2021
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ qúy III năm 2020

  29/10/2020
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy III năm 2020

  29/10/2020
   
 • Giải trình lợi nhuận hợp nhất bán niên năm 2020

  14/08/2020
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 hợp nhất đã được soát xét

  14/08/2020
   
 • Giải trình lợi nhuận công ty mẹ bán niên năm 2020

  14/08/2020
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Cty mẹ đã được soát xét

  14/08/2020
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành 6 tháng đầu năm 2020

  30/07/2020
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020

  29/07/2020
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II năm 2020

  29/07/2020
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2020

  29/04/2020
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020

  29/04/2020
   
 • Báo cáo thường niên năm 2019

  01/04/2020
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

  16/03/2020
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán

  16/03/2020
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019

  30/01/2020
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2019

  30/01/2020
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành năm 2019

  17/01/2020
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019

  30/10/2019
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý III năm 2019

  30/10/2019
   
 • Giải trình lợi nhuận hợp nhất bán niên năm 2019

  14/08/2019
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 hợp nhất đã được soát xét

  14/08/2019
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Cty mẹ đã được soát xét

  14/08/2019
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành 6 tháng đầu năm 2019

  30/07/2019
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019

  29/07/2019
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý II năm 2019

  29/07/2019
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2019

  26/04/2019
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

  26/04/2019
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

  28/03/2019
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán

  28/03/2019
   
 • Báo cáo tài chính, giải trình lợi nhuận hợp nhất quý 4 năm 2018

  29/01/2019
   
 • Báo cáo tài chính, giải trình lợi nhuận công ty mẹ quý 4 năm 2018

  29/01/2019
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành năm 2018

  28/01/2019
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 hợp nhất đã được soát xét

  14/08/2018
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty mẹ đã được soát xét

  14/08/2018
   
 • Giải trình lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

  14/08/2018
   
 • Giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ

  14/08/2018
   
 • Báo cáo tình hình quản trị CTCP TMDV Bến Thành 6 tháng đầu năm 2018

  30/07/2018
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018

  27/04/2018
   
 • Báo cáo tài chính cty mẹ quý 1 năm 2018

  27/04/2018
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán

  28/03/2018
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

  28/03/2018
   
 • Giải trình lợi nhuận hợp nhất năm 2017

  28/03/2018
   
 • Giải trình lợi nhuận Công ty mẹ năm 2017

  28/03/2018
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017

  30/01/2018
   
 • Báo cáo tài chính cty mẹ quý 4 năm 2017

  30/01/2018
   
 • Báo cáo tình hình quản trị CTCP TM – DV Bến Thành năm 2017

  30/01/2018
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017

  27/10/2017
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2017

  27/10/2017
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Cty mẹ đã được soát xét

  14/08/2017
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 hợp nhất đã được soát xét

  14/08/2017
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2017

  27/07/2017
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017

  27/07/2017
   
 • Báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2017

  26/07/2017
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

  27/04/2017
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2017

  27/04/2017
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán

  23/03/2017
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

  23/03/2017
   
 • Giải trình lợi nhuận hợp nhất năm 2016

  23/03/2017
   
 • Giải trình lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ

  23/03/2017
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2016

  25/01/2017
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016

  25/01/2017
   
 • Báo cáo tình hình quản trị CTCP TM – DV Bến Thành năm 2016

  24/01/2017
   
 • Giải trình lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016

  26/08/2016
   
 • Giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty mẹ

  26/08/2016
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét

  15/08/2016
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2016 đã được soát xét

  15/08/2016
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016

  29/07/2016
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2016

  29/07/2016
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

  28/07/2016
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016

  29/04/2016
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016

  29/04/2016
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 đã được kiểm toán

  23/03/2016
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán

  23/03/2016
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015

  01/02/2016
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015

  01/02/2016
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

  27/01/2016
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015

  04/11/2015
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015

  04/11/2015
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015 đã được soát xét

  19/08/2015
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2015 đã được soát xét

  19/08/2015
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II – năm 2015

  12/08/2015
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II – năm 2015

  12/08/2015
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2015)

  24/07/2015
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I – năm 2015

  07/05/2015
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I – năm 2015

  07/05/2015
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

  27/01/2015
   
 • Công văn V/v Công bố ước kết quả kinh doanh năm 2014

  23/01/2015
   
 • Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014

  20/10/2014
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

  08/08/2014
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014

  08/08/2014
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2014)

  21/07/2014
   
 • Công văn V/v Công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014

  21/07/2014
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh quý 01 năm 2014

  23/04/2014
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2013

  14/02/2014
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013

  14/02/2014
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

  22/01/2014
   
 • Công văn V/v Công bố ước kết quả kinh doanh năm 2013

  20/01/2014
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2013

  01/11/2013
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Quý III năm 2013

  25/10/2013
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013 đã được soát xét

  26/08/2013
   
 • Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ đã được soát xét

  19/08/2013
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013

  14/08/2013
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Quý II năm 2013

  13/08/2013
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2013)

  24/07/2013
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013

  13/05/2013
   
 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 của Công ty mẹ

  08/04/2013
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2012

  06/02/2013
   
 • Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 của Công ty mẹ

  08/01/2013
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2012

  08/11/2012
   
 • Báo cáo tài chính quý 3/2012 của Công ty mẹ

  18/10/2012
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên (đã được soát xét)

  20/08/2012
   
 • Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ (đã được soát xét)

  14/08/2012
   
 • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 hợp nhất

  14/08/2012
   
 • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 của Công ty mẹ

  20/07/2012
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2012

  20/06/2012
   
 • Công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM V/v bổ sung trình bày và thuyết minh các công cụ tài chính trong BCTC

  28/05/2012
   
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

  28/05/2012
   
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính Công ty mẹ

  28/05/2012
   
 • Kết quả kinh doanh 04 tháng đầu năm 2012

  18/05/2012
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012

  16/05/2012
   
 • Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2012

  16/05/2012
   
 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 của Công ty mẹ

  20/04/2012
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2012 của Công ty mẹ

  18/04/2012
   
 • Báo cáo tình hình quản trị CTCP TM – DV Bến Thành – Năm 2011

  13/04/2012
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty – Quý 1 năm 2012

  13/04/2012
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2012

  20/03/2012
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2011

  16/02/2012
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2011

  19/01/2012
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ

  16/12/2011
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2011

  17/11/2011
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011

  27/10/2011
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III năm 2011

  21/10/2011
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh 08 tháng đầu năm 2011

  16/09/2011
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2011 đã được kiểm toán soát xét

  19/08/2011
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2011 của Công ty mẹ

  17/08/2011
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2011 đã được kiểm toán soát xét

  15/08/2011
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2011 (chưa soát xét)

  10/08/2011
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý II năm 2011 (chưa soát xét)

  22/07/2011
   
 • Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2011 so quý 2/2010

  02/07/2011
   
 • Kết quả kinh doanh thực hiện trong 05 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ

  15/06/2011
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2011

  17/05/2011
   
 • Kết quả kinh doanh thực hiện trong 4 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ

  13/05/2011
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý I năm 2011

  25/04/2011
   
 • Kết quả kinh doanh thực hiện trong Quý 1 năm 2011 của công ty mẹ

  19/04/2011
   
 • Kết quả kinh doanh thực hiện trong 02 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ

  16/03/2011
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2010 chưa được kiểm toán

  18/02/2011
   
 • Báo cáo tài chính quý IV năm 2010 chưa được kiểm toán của Công ty mẹ

  25/01/2011
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty – Quý 4 năm 2010

  21/01/2011
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 – Năm 2010

  01/11/2010
   
 • Báo cáo tài chính quý 3 – năm 2010 của công ty mẹ

  22/10/2010
   
 • Báo cáo tài chính bán niên 2010 của công ty mẹ đã được soát xét

  18/08/2010
   
 • Báo cáo tài chính bán niên 2010 hợp nhất đã được soát xét

  18/08/2010
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ – Quý II năm 2010

  13/08/2010
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý II năm 2010

  13/08/2010
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (Quý 2 năm 2010)

  09/08/2010
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý I năm 2010

  04/05/2010
   
 • Báo cáo tài chính chưa hợp nhất – Quý I năm 2010

  04/05/2010
   
 • Công văn của CTCP TM – DV Bến Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM v/v Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1/2010 so với quý 1/2009

  04/05/2010
   
 • Bảng cân đối kế toán – Quý IV năm 2009 (chưa kiểm toán)

  22/01/2010