Sự Kiện Nổi Bật

hinh dhcd 2021

Ben Thanh TSC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 26/05/2021, Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (Ben Thanh TSC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cùng nhiều nội dung quan trọng khác như: Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020…

Trong năm 2020, tổng doanh thu toàn công ty thực hiện 180,30 tỷ đồng, đạt 125,21% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 16,83 tỷ đồng, đạt 123,75% kế hoạch năm. Tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 7%. Bên cạnh đó, Ben Thanh TSC cũng thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động cũng như đảm bảo đời sống cho gần 180 lao động tại doanh nghiệp.

Đại hội đã đánh giá chi tiết các mặt tích cực và hạn chế trong hoạt động kinh doanh của công ty ở 3 lĩnh vực: Kinh doanh thương mại; Kinh doanh dịch vụ; Đầu tư tài chính. Nhìn chung, tuy gặp nhiều thử thách cùng nhiều biến động trong năm 2020, Ben Thanh TSC đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phương hướng hoạt động năm 2021

Năm 2021, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực dịch vụ được đánh giá sẽ bị tác động nhiều nhất bởi dịch bệnh, điển hình là các ngành vận tải, lưu trú, du lịch, bán lẻ, nhà hàng, hoạt động giải trí.

Dịch bệnh Covid – 19 đã tác động trực tiếp đến tình hình kinh doanh của Ben Thanh TSC. Ngoài việc triển khai các giải pháp ứng phó với dịch Covid – 19, Ben Thanh TSC cam kết cố gắng ổn định hoạt động kinh doanh bằng cách huy động mọi nguồn lực, tập trung các giải pháp điều hành. Đồng thời, Ben Thanh TSC phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:  

  • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất                     : 10 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế hợp nhất                          :  8 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ           : 7,6 tỷ đồng
  • Cổ tức                                                : 7%/ mệnh giá. 

Comments are closed.