Sự Kiện Nổi Bật

IMG_4

BEN THANH TSC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 25/04/2022, Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (Ben Thanh TSC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đã thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cùng nhiều nội dung quan trọng khác như: Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022…

 

Trong năm 2022, tổng doanh thu toàn công ty thực hiện 168,36 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 17,7 tỷ đồng, đạt 211% kế hoạch năm. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 20%. Bên cạnh đó, Ben Thanh TSC cũng thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động cũng như đảm bảo đời sống cho gần 125 lao động tại doanh nghiệp.

Đại hội đã đánh giá chi tiết các mặt tích cực và hạn chế trong hoạt động kinh doanh của công ty ở 3 lĩnh vực: Kinh doanh thương mại; Kinh doanh dịch vụ; Đầu tư tài chính. Nhìn chung, tuy gặp nhiều thử thách cùng nhiều biến động trong năm 2022 do tình hình suy thoái kinh tế trên toàn thế giới, hậu quả của dịch bệnh Covid-19 để lại, Ben Thanh TSC đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phương hướng hoạt động năm 2023

                               Tổng doanh thu hợp nhất: 220,4 tỷ đồng

       Lợi nhuận trước thuế và trước dự phòng giảm giá đầu tư tài chính: 50,28 tỷ đồng

       Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 33,45 tỷ đồng

       Cổ tức: 11%/ mệnh giá

 

Comments are closed.