Nội Dung Khác

Công bố thông tin nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM – DV Bến Thành

Comments are closed.