Thông Tin Cổ Đông

MÃ CHỨNG KHOÁN BTT

Năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (Ben Thanh TSC) chính thức đi vào hoạt động. Kể từ giai đoạn này, Ben Thanh TSC đã duy trì hoạt động niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với 3 lĩnh vực chính: Thương mại, Địa ốc và Tài chính với mã giao dịch BTT.

NĂM:
 • Thông tin V/v chi trả cổ tức năm 2022

  19/05/2023
   
 • Thông tin V/v chi trả cổ tức năm 2021

  13/07/2022
   
 • Thông tin V/v chi trả cổ tức năm 2020

  18/10/2021
   
 • Thông tin V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2019

  10/08/2020
   
 • Thông tin V/v chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2019

  27/11/2019
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2017 và đợt 1 – năm 2018

  10/08/2018
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2015 và đợt 1 – năm 2016

  06/05/2016
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2015

  24/07/2015
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2014

  07/05/2015
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2014

  05/11/2014
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2014

  23/07/2014
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2013

  17/04/2014
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2013

  30/10/2013
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2013

  15/07/2013
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2012

  05/11/2012
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2012

  10/07/2012
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2011

  04/04/2012
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2011

  07/12/2011
   
 • Thông báo V/v điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 – năm 2011

  26/08/2011
   
 • Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông CTCP TM – DV Bến Thành

  02/03/2011
   
 • Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông CTCP TM – DV Bến Thành để nhận cổ tức đợt 1 – năm 2010

  06/08/2010
   
 • Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông (chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2009)

  12/04/2010
   
 • Giấy đề nghị chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 – năm 2009

  26/01/2010
   
 • Thông báo V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 – năm 2009

  26/01/2010
   
 • Thông báo V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 – năm 2009

  23/07/2009