Thông Tin Cổ Đông

MÃ CHỨNG KHOÁN BTT

Năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (Ben Thanh TSC) chính thức đi vào hoạt động. Kể từ giai đoạn này, Ben Thanh TSC đã duy trì hoạt động niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với 3 lĩnh vực chính: Thương mại, Địa ốc và Tài chính với mã giao dịch BTT.

NĂM:
  • Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

    26/04/2019
     
  • Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

    26/04/2019