Thông Tin Cổ Đông

MÃ CHỨNG KHOÁN BTT

Năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (Ben Thanh TSC) chính thức đi vào hoạt động. Kể từ giai đoạn này, Ben Thanh TSC đã duy trì hoạt động niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với 3 lĩnh vực chính: Thương mại, Địa ốc và Tài chính với mã giao dịch BTT.

NĂM:
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán

  17/03/2023
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2022 đã được kiểm toán

  17/03/2023
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  10/03/2023
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  24/02/2023
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  22/02/2023
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  31/01/2023
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy IV năm 2022

  30/01/2023
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy IV năm 2022

  30/01/2023
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành năm 2022

  13/01/2023
   
 • Công bố thông tin thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin

  09/01/2023
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy III năm 2022

  28/10/2022
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy III năm 2022

  28/10/2022
   
 • Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ

  26/08/2022
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 hợp nhất đã được soát xét

  26/08/2022
   
 • Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ

  26/08/2022
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Cty mẹ đã được soát xét

  26/08/2022
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy II năm 2022

  29/07/2022
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy II năm 2022

  29/07/2022
   
 • Công bố thông tin thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin

  29/07/2022
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành 6 tháng đầu năm 2022

  27/07/2022
   
 • Thông tin V/v chi trả cổ tức năm 2021

  13/07/2022
   
 • Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục thuế

  05/07/2022
   
 • Công bố thông tin liên quan đến việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

  27/06/2022
   
 • Công bố thông tin liên quan đến việc thay đổi người nội bộ

  09/06/2022
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy I năm 2022

  28/04/2022
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy I năm 2022

  28/04/2022
   
 • Báo cáo thường niên năm 2021

  14/04/2022
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  01/04/2022
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

  25/03/2022
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2021 đã được kiểm toán

  25/03/2022
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy IV năm 2021

  26/01/2022
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy IV năm 2021

  26/01/2022
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành năm 2021

  21/01/2022
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy III năm 2021

  29/10/2021
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy III năm 2021

  29/10/2021
   
 • Thông tin V/v chi trả cổ tức năm 2020

  18/10/2021
   
 • Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020

  23/08/2021
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 hợp nhất đã được soát xét.

  23/08/2021
   
 • Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020

  23/08/2021
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Cty mẹ đã được soát xét.

  23/08/2021
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành 6 tháng đầu năm 2021

  30/07/2021
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy II năm 2021

  29/07/2021
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy II năm 2021

  29/07/2021
   
 • Văn bản về việc sử dụng chữ ký số trong các tài liệu hồ sơ

  27/07/2021
   
 • Công bố các thông tin liên quan đến việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

  23/06/2021
   
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

  03/06/2021
   
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiếm soát Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

  03/06/2021
   
 • Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

  03/06/2021
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  28/05/2021
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  27/05/2021
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  27/05/2021
   
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành 2021

  27/05/2021
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  07/05/2021
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy I năm 2021

  29/04/2021
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ qúy I năm 2021

  29/04/2021
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  29/04/2021
   
 • Báo cáo thường niên năm 2020

  14/04/2021
   
 • Công bố thông tin về quyết định chấm dứt hoạt động của các chi nhánh là đơn vị trực thuộc của Công ty

  07/04/2021
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán

  26/03/2021
   
 • Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2020 đã được kiểm toán

  26/03/2021
   
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN – Hợp nhất Năm 2020 so với năm 2019

  26/03/2021
   
 • Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN – Công ty Mẹ Năm 2020 so với năm 2019

  26/03/2021
   
 • Công bố thông tin liên quan đến người nội bộ

  24/03/2021
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy IV năm 2020

  29/01/2021
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ qúy IV năm 2020

  29/01/2021
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành năm 2020

  28/01/2021
   
 • Công bố các thông tin liên quan đến việc thay đổi người nội bộ

  24/12/2020
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ qúy III năm 2020

  29/10/2020
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất qúy III năm 2020

  29/10/2020
   
 • Giải trình lợi nhuận hợp nhất bán niên năm 2020

  14/08/2020
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 hợp nhất đã được soát xét

  14/08/2020
   
 • Giải trình lợi nhuận công ty mẹ bán niên năm 2020

  14/08/2020
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Cty mẹ đã được soát xét

  14/08/2020
   
 • Thông tin V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2019

  10/08/2020
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành 6 tháng đầu năm 2020

  30/07/2020
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2020

  29/07/2020
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý II năm 2020

  29/07/2020
   
 • Công bố thông tin về việc đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần phổ thông tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Dân Sinh và không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Dân Sinh.

  20/07/2020
   
 • Công bố các thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2020 do hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19

  26/06/2020
   
 • Công bố các thông tin liên quan đến việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

  02/06/2020
   
 • Công bố các thông tin liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  21/05/2020
   
 • Công bố các thông tin liên quan đến việc thay đổi người nội bộ

  06/05/2020
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2020

  29/04/2020
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2020

  29/04/2020
   
 • Công bố thông tin về việc sử dụng trang thông tin điện tử mới của công ty

  13/04/2020
   
 • Báo cáo thường niên năm 2019

  01/04/2020
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

  16/03/2020
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán

  16/03/2020
   
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Bà Đặng Thị Bảo Ngọc và Ông Trần Hải Thuận giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ 04/3/2020

  05/03/2020
   
 • Quyết định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

  07/02/2020
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019

  30/01/2020
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2019

  30/01/2020
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành năm 2019

  17/01/2020
   
 • Công văn của UBCK NN gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm 2020 của BTT

  14/01/2020
   
 • CTCP TM – DV Bến Thành công bố thông tin về việc Bà Nguyễn Thị Mai Trâm được bổ nhiệm giữ nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 26/11/2019

  27/11/2019
   
 • Thông tin V/v chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2019

  27/11/2019
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019

  30/10/2019
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý III năm 2019

  30/10/2019
   
 • Công bố thông tin nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM – DV Bến Thành

  23/10/2019
   
 • Công bố thông tin về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM – DV Bến Thành

  07/10/2019
   
 • Công bố thông tin tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP TM – DV Bến Thành

  07/10/2019
   
 • Quyết định về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập pháp nhân mới

  10/09/2019
   
 • Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  27/08/2019
   
 • Công bố thông tin V/v Bà Huỳnh Thị Thu thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/09/2019

  15/08/2019
   
 • Giải trình lợi nhuận hợp nhất bán niên năm 2019

  14/08/2019
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 hợp nhất đã được soát xét

  14/08/2019
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 của Cty mẹ đã được soát xét

  14/08/2019
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành 6 tháng đầu năm 2019

  30/07/2019
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019

  29/07/2019
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý II năm 2019

  29/07/2019
   
 • Công bố các thông tin liên quan đến việc thay đổi người nội bộ

  30/05/2019
   
 • Công văn V/v Công bố thông tin ký hợp đồng Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

  30/05/2019
   
 • Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

  26/04/2019
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2019

  26/04/2019
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

  26/04/2019
   
 • Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

  26/04/2019
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

  28/03/2019
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 đã được kiểm toán

  28/03/2019
   
 • CBTT ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

  22/02/2019
   
 • Báo cáo tài chính, giải trình lợi nhuận hợp nhất quý 4 năm 2018

  29/01/2019
   
 • Báo cáo tài chính, giải trình lợi nhuận công ty mẹ quý 4 năm 2018

  29/01/2019
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành năm 2018

  28/01/2019
   
 • Công bố thông tin V/v cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu mới của CTCP TM – DV Bến Thành

  08/01/2019
   
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20

  18/12/2018
   
 • Công bố thông tin V/v CTCP TM – DV Bến Thành nhận được quyết định số 7799/QĐ-CT của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  04/12/2018
   
 • Bà Nguyễn Thị Mai Trâm giữ nhiệm vụ người được ủy quyền công bố thông tin của CTCP TM – DV Bến Thành từ 01/10/2018

  27/09/2018
   
 • Quyết định của HĐQT V/v Ông Phạm Hoàng Nam thôi giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP TM – DV Bến Thành

  27/09/2018
   
 • Quyết định của HĐQT V/v Ông Phạm Hoàng Nam thôi giữ nhiệm vụ người được ủy quyền công bố thông tin của CTCP TM – DV Bến Thành

  27/09/2018
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 hợp nhất đã được soát xét

  14/08/2018
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 của Công ty mẹ đã được soát xét

  14/08/2018
   
 • Giải trình lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018

  14/08/2018
   
 • Giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ

  14/08/2018
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2017 và đợt 1 – năm 2018

  10/08/2018
   
 • Báo cáo tình hình quản trị CTCP TMDV Bến Thành 6 tháng đầu năm 2018

  30/07/2018
   
 • Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TPHCM V/v Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

  25/05/2018
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018

  27/04/2018
   
 • Báo cáo tài chính cty mẹ quý 1 năm 2018

  27/04/2018
   
 • CTCP TM DV Bến Thành công bố thông tin thay đổi nhân sự của công ty

  04/04/2018
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 đã được kiểm toán

  28/03/2018
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

  28/03/2018
   
 • Giải trình lợi nhuận hợp nhất năm 2017

  28/03/2018
   
 • Giải trình lợi nhuận Công ty mẹ năm 2017

  28/03/2018
   
 • Quyết định V/v thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  28/02/2018
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017

  30/01/2018
   
 • Báo cáo tài chính cty mẹ quý 4 năm 2017

  30/01/2018
   
 • Báo cáo tình hình quản trị CTCP TM – DV Bến Thành năm 2017

  30/01/2018
   
 • Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

  26/01/2018
   
 • Công bố thông tin về việc thay đổi niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

  16/01/2018
   
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

  21/12/2017
   
 • Công bố thông tin về sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

  15/12/2017
   
 • Công bố thông tin V/v Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành nhận được công văn của UBCK NN về việc xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

  14/12/2017
   
 • Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  06/12/2017
   
 • Công bố thông tin V/v CTCP TM – DV Bến Thành nhận được quyết định số 5550/QĐ-CT của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  27/11/2017
   
 • CTCP TM – DV Bến Thành công bố thông tin đã nhận được công văn của UBCK NN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

  01/11/2017
   
 • Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong cty

  01/11/2017
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017

  27/10/2017
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2017

  27/10/2017
   
 • Thông báo V/v nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông chưa lưu ký

  17/10/2017
   
 • Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 09/10/2017 về việc ban hành quy chế thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty

  09/10/2017
   
 • Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 09/10/2017 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty

  09/10/2017
   
 • Thông báo V/v niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  05/10/2017
   
 • Công bố thông tin về thay đổi niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

  29/09/2017
   
 • Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (thay đổi lần 2)

  22/09/2017
   
 • Công bố thông tin về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty

  14/09/2017
   
 • Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  11/09/2017
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Cty mẹ đã được soát xét

  14/08/2017
   
 • Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 hợp nhất đã được soát xét

  14/08/2017
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2017

  27/07/2017
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017

  27/07/2017
   
 • Báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2017

  26/07/2017
   
 • Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016, chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  21/07/2017
   
 • Quyết định V/v Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016, chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  21/07/2017
   
 • Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  21/07/2017
   
 • Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  15/06/2017
   
 • Ngày 14/06/2017, CTCP TM – DV Bến Thành nhận được công văn số 2891/UBCK-QLCB của UBCK NN V/v nhận tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  15/06/2017
   
 • Công văn V/v Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

  05/06/2017
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2017

  27/04/2017
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2017

  27/04/2017
   
 • Quyết định về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  19/04/2017
   
 • Quyết định về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

  19/04/2017
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán

  23/03/2017
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán

  23/03/2017
   
 • Giải trình lợi nhuận hợp nhất năm 2016

  23/03/2017
   
 • Giải trình lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ

  23/03/2017
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2016

  25/01/2017
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2016

  25/01/2017
   
 • Báo cáo tình hình quản trị CTCP TM – DV Bến Thành năm 2016

  24/01/2017
   
 • Công văn của UBCK NN V/v gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm tài chính 2017

  17/01/2017
   
 • Quyết định V/v chuyển nhượng cổ phần CTCP Đầu tư – Quản lý Khách sạn Vision

  10/01/2017
   
 • Quyết định về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Ông Lê Quang Mẫn tại Công ty TNHH Bến Thành Sun Ny

  06/01/2017
   
 • Giải trình lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016

  26/08/2016
   
 • Giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty mẹ

  26/08/2016
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 đã được soát xét

  15/08/2016
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2016 đã được soát xét

  15/08/2016
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016

  29/07/2016
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2016

  29/07/2016
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016

  28/07/2016
   
 • Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

  31/05/2016
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2015 và đợt 1 – năm 2016

  06/05/2016
   
 • Quyết định V/v Chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2015 và đợt 1 – năm 2016

  06/05/2016
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016

  29/04/2016
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016

  29/04/2016
   
 • Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

  29/04/2016
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 đã được kiểm toán

  23/03/2016
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán

  23/03/2016
   
 • Công bố thông tin về việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

  23/03/2016
   
 • Thông báo về thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và thời gian tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

  02/03/2016
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2015

  01/02/2016
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015

  01/02/2016
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

  27/01/2016
   
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  07/01/2016
   
 • Thông báo về Công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao của doanh nghiệp

  14/12/2015
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015

  04/11/2015
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2015

  04/11/2015
   
 • Công văn V/v Công bố ước kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015

  21/10/2015
   
 • Quyết định V/v Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư – Quản lý khách sạn Vision

  13/10/2015
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2015 đã được soát xét

  19/08/2015
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ bán niên năm 2015 đã được soát xét

  19/08/2015
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II – năm 2015

  12/08/2015
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II – năm 2015

  12/08/2015
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2015)

  24/07/2015
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2015

  24/07/2015
   
 • Quyết định V/v Chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2015

  24/07/2015
   
 • Công văn V/v công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

  21/07/2015
   
 • Thông báo về công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của công ty

  16/06/2015
   
 • Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TPHCM V/v Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

  10/06/2015
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I – năm 2015

  07/05/2015
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I – năm 2015

  07/05/2015
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2014

  07/05/2015
   
 • Công bố thông tin về Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014

  07/05/2015
   
 • Công văn V/v công bố ước kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2015

  20/04/2015
   
 • Công bố thông tin về việc CTCP TM – DV Bến Thành không còn đầu tư vào Cty CP Cơ khí Tân Bình

  06/04/2015
   
 • Thông báo về công bố thông tin bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị

  09/03/2015
   
 • Quyết định V/v Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  09/03/2015
   
 • Quyết định V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  02/03/2015
   
 • Công bố thông tin V/v thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty

  12/02/2015
   
 • Công bố thông tin về ông Đỗ Hùng Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

  06/02/2015
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

  27/01/2015
   
 • Công văn V/v Công bố ước kết quả kinh doanh năm 2014

  23/01/2015
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2014

  05/11/2014
   
 • Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014

  20/10/2014
   
 • Thông báo V/v Chuyển địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp

  18/09/2014
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2014

  08/08/2014
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014

  08/08/2014
   
 • Biên bản kiểm phiếu V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

  07/08/2014
   
 • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

  07/08/2014
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2014

  23/07/2014
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2014)

  21/07/2014
   
 • Công văn V/v Công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014

  21/07/2014
   
 • Công văn V/v Công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014

  21/07/2014
   
 • Quyết định V/v Nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Du lịch Bến Thành – Non Nước

  07/07/2014
   
 • Quyết định V/v Thu hồi vốn góp của CTCP TM – DV Bến Thành tại Cty TNHH TM DV Tổng họp Bến Thành Savico

  20/06/2014
   
 • Quyết định V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty

  10/06/2014
   
 • Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TP HCM V/v Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2014

  20/05/2014
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh quý 01 năm 2014

  23/04/2014
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2013

  17/04/2014
   
 • Quyết định V/v Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

  27/02/2014
   
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

  27/02/2014
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4 năm 2013

  14/02/2014
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2013

  14/02/2014
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

  22/01/2014
   
 • Công văn V/v Công bố ước kết quả kinh doanh năm 2013

  20/01/2014
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2013

  01/11/2013
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2013

  30/10/2013
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Quý III năm 2013

  25/10/2013
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2013 đã được soát xét

  26/08/2013
   
 • Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ đã được soát xét

  19/08/2013
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013

  14/08/2013
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Quý II năm 2013

  13/08/2013
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2013)

  24/07/2013
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2013

  15/07/2013
   
 • Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TP HCM V/v công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013

  15/07/2013
   
 • Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TP HCM V/v Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

  10/06/2013
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2013

  13/05/2013
   
 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013 của Công ty mẹ

  08/04/2013
   
 • Thông báo V/v Giới thiệu nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp

  26/03/2013
   
 • Quyết định V/v Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

  28/02/2013
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2012

  06/02/2013
   
 • Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 của Công ty mẹ

  08/01/2013
   
 • Công văn gửi UBCK NN, Sở GDCK TP HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN.TPHCM V/v Đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

  28/12/2012
   
 • Thông báo V/v Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

  27/12/2012
   
 • Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 – năm 2012

  27/12/2012
   
 • Quyết định V/v Chấm dứt hoạt động Nhà hàng 117

  21/12/2012
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2012

  08/11/2012
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2012

  05/11/2012
   
 • Báo cáo tài chính quý 3/2012 của Công ty mẹ

  18/10/2012
   
 • Quyết định V/v Tham gia góp vốn vào Dự án Trung tâm Thương mại vui chơi giải trí Lam Son Square

  17/10/2012
   
 • Quyết định V/v: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng năm 2012

  21/09/2012
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên (đã được soát xét)

  20/08/2012
   
 • Báo cáo tài chính bán niên của Công ty mẹ (đã được soát xét)

  14/08/2012
   
 • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 hợp nhất

  14/08/2012
   
 • Báo cáo tài chính quý 2 năm 2012 của Công ty mẹ

  20/07/2012
   
 • Công văn của CTCP TM – DV Bến Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM v/v Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2 / 2012 tăng so quý 2 / 2011

  20/07/2012
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2012

  10/07/2012
   
 • Thông báo V/v trúng cử thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty liên kết

  28/06/2012
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2012

  20/06/2012
   
 • Công văn gửi Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM V/v bổ sung trình bày và thuyết minh các công cụ tài chính trong BCTC

  28/05/2012
   
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

  28/05/2012
   
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính Công ty mẹ

  28/05/2012
   
 • Kết quả kinh doanh 04 tháng đầu năm 2012

  18/05/2012
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012

  16/05/2012
   
 • Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2012

  16/05/2012
   
 • Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 của Công ty mẹ

  20/04/2012
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2012 của Công ty mẹ

  18/04/2012
   
 • Báo cáo tình hình quản trị CTCP TM – DV Bến Thành – Năm 2011

  13/04/2012
   
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty – Quý 1 năm 2012

  13/04/2012
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2011

  04/04/2012
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2012

  20/03/2012
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2011

  16/02/2012
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2011

  19/01/2012
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ

  16/12/2011
   
 • Quyết định V/v chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2011

  07/12/2011
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2011

  17/11/2011
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011

  27/10/2011
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III năm 2011

  21/10/2011
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh 08 tháng đầu năm 2011

  16/09/2011
   
 • Thông báo V/v điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 – năm 2011

  26/08/2011
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất 06 tháng đầu năm 2011 đã được kiểm toán soát xét

  19/08/2011
   
 • Công văn V/v công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2011 của Công ty mẹ

  17/08/2011
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2011 đã được kiểm toán soát xét

  15/08/2011
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2011 (chưa soát xét)

  10/08/2011
   
 • Công văn V/v thay đổi thông tin về vốn góp của nhà nước trong BCTC quý 2/2011 của công ty mẹ

  03/08/2011
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý II năm 2011 (chưa soát xét)

  22/07/2011
   
 • Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2011 so quý 2/2010

  02/07/2011
   
 • Kết quả kinh doanh thực hiện trong 05 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ

  15/06/2011
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2011

  17/05/2011
   
 • Kết quả kinh doanh thực hiện trong 4 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ

  13/05/2011
   
 • Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý I năm 2011

  25/04/2011
   
 • Kết quả kinh doanh thực hiện trong Quý 1 năm 2011 của công ty mẹ

  19/04/2011
   
 • Kết quả kinh doanh thực hiện trong 02 tháng đầu năm 2011 của công ty mẹ

  16/03/2011
   
 • Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông CTCP TM – DV Bến Thành

  02/03/2011
   
 • Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông CTCP TM – DV Bến Thành

  02/03/2011
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2010 chưa được kiểm toán

  18/02/2011
   
 • Báo cáo tài chính quý IV năm 2010 chưa được kiểm toán của Công ty mẹ

  25/01/2011
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty – Quý 4 năm 2010

  21/01/2011
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 – Năm 2010

  01/11/2010
   
 • Báo cáo tài chính quý 3 – năm 2010 của công ty mẹ

  22/10/2010
   
 • Công văn của CTCP TM – DV Bến Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM v/v Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2010 so với quý 3/2009

  22/10/2010
   
 • Báo cáo tài chính bán niên 2010 của công ty mẹ đã được soát xét

  18/08/2010
   
 • Báo cáo tài chính bán niên 2010 hợp nhất đã được soát xét

  18/08/2010
   
 • Báo cáo tài chính công ty mẹ – Quý II năm 2010

  13/08/2010
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý II năm 2010

  13/08/2010
   
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty (Quý 2 năm 2010)

  09/08/2010
   
 • Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông CTCP TM – DV Bến Thành để nhận cổ tức đợt 1 – năm 2010

  06/08/2010
   
 • Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông CTCP TM – DV Bến Thành để nhận cổ tức đợt 1 năm 2010

  06/08/2010
   
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông nhà nước

  03/08/2010
   
 • Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

  06/07/2010
   
 • Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

  06/07/2010
   
 • Báo cáo tài chính hợp nhất – Quý I năm 2010

  04/05/2010
   
 • Báo cáo tài chính chưa hợp nhất – Quý I năm 2010

  04/05/2010
   
 • Công văn của CTCP TM – DV Bến Thành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM v/v Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 1/2010 so với quý 1/2009

  04/05/2010
   
 • Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông (chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2009)

  12/04/2010
   
 • Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông (Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2009)

  12/04/2010
   
 • Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

  12/03/2010
   
 • Thông báo V/v Lưu ký cổ phiếu CTCP TM – DV Bến Thành

  08/03/2010
   
 • Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

  27/01/2010
   
 • Giấy đề nghị chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 – năm 2009

  26/01/2010
   
 • Thông báo V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 – năm 2009

  26/01/2010
   
 • Giấy đề nghị chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 – Năm 2009

  26/01/2010
   
 • Thông báo V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009

  26/01/2010
   
 • Bảng cân đối kế toán – Quý IV năm 2009 (chưa kiểm toán)

  22/01/2010
   
 • Thông báo V/v chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 – năm 2009

  23/07/2009
   
 • Thông báo V/v: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009

  23/07/2009